Zorg op maat vertrekt vanuit jouw noden

Als je een beperking hebt, stoot je vaak op hindernissen om je dromen en wensen te vervullen. Wij willen je graag ondersteunen om jouw geluk te vergroten. Samen zoeken we naar de beste manieren om jouw doelen te bereiken. We bouwen bruggen tussen jou en de mogelijkheden die er zijn.

Als je denkt dat wij je kunnen helpen: neem gerust contact met ons op, zodat we samen met jou kunnen kijken welk aanbod het beste bij jouw wensen past.

Missie, Visie, Waarden

VZW ’t Volderke vond zijn bestaansredenen in de behoefte aan opvang en woongelegenheid voor volwassenen met een ernstige fysieke handicap en/of NAH in de regio. Het voorzien van aangepaste accommodatie, verzorging en begeleiding geeft deze volwassenen de kans om zo zelfstandig mogelijk hun leven te leiden, betrokken in de maatschappij die hen omringt.

Naast de woongelegenheid waaruit we gestart zijn, willen we ook aandacht hebben voor andere ambulante en/of mobiele aanleunende en ondersteunende diensten die onze doelgroep kan helpen bij hun zelfontplooiing en het innemen van een volwaardige plaats in de maatschappij. We willen daarin innovatief zijn en steeds blijven zoeken naar de meest geschikte antwoorden op de noden van onze doelgroep.

Aanbod

’t Volderke wil in haar aanbod het continuüm van de eerste instap in hulpverlening tot intensieve woonondersteuning bij zware fysieke beperkingen en NAH verder verfijnen en waar zinvol uitbreiden. Ons aanbod bestaat momenteel uit:

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp
 • Dagbesteding
 • Begeleiding en/of ADL assistentie aan huis
 • Groepswonen (Venhof)
 • Huizen voor permanente woonst en kortverblijf (Weegbree en Molenberg)

We willen ons aanbod afstemmen op mensen uit onze doelgroep in de ruime regio rond Meerhout. Wanneer we signalen opvangen over niet ingevulde zorgnoden in deze regio, vinden we het als organisatie belangrijk om na te denken over hoe we hier mogelijk een antwoord op kunnen geven.

Expertise

We willen onze expertise blijven uitbreiden en blijven investeren in verdere ontwikkeling van onze kennis en vaardigheden om zo de best mogelijke hulpverlening te kunnen blijven bieden aan onze cliënten

We willen onze expertise optimaal inzetten, in de eerste plaats om de doelgroep die in onze missie beschreven is het best te kunnen ondersteunen. Waar het een duidelijke meerwaarde vormt, kunnen we onze expertise ook inzetten voor mensen met andere beperkingen in de zeer directe regio.

We willen onze expertise outreachend doorgeven aan anderen.

 • Door betrokken te zijn in verschillende expertisenetwerken
 • Door de bereidheid om onze expertise te delen met andere diensten in functie van goede zorg voor zoveel mogelijk personen uit onze doelgroep.

Familiale sfeer, aandacht voor welbevinden

Aandacht voor de cliënt, ingebed in zijn context. We zijn ons er van bewust dat we als hulpverleners slechts een aanvulling of opvolging vormen van de zorg die door de familie en vrienden van onze cliënten geboden wordt. De loyauteit tussen cliënten en hun familiaal netwerk respecteren we en ondersteunen we waar nodig.

Inrichting, werking: we besteden aandacht aan hoe gebruikers zich binnen onze werking en in hun leefomgeving zich “thuis” kunnen voelen. Uiteraard dienen we ons hierbij te houden aan de grenzen van wat door regelgeving opgelegd wordt.

Sfeer van vertrouwen tussen gebruikers en medewerkers: we willen werken vanuit een warme professionaliteit. Onze wijze van in contact staan met onze cliënten moet ertoe leiden dat cliënten zich goed voelen.

Respect voor mensen

We zijn er van overtuigd dat open en transparante communicatie leidt tot echt contact met respect en vertrouwen in elkaar.

We hanteren een pluralistische blik op de wereld en respecteren de overtuigingen van cliënten en medewerkers.

We zijn er van overtuigd dat ieder mens evenwaardig is. Waar we vaststellen dat mensen omwille van hun beperking, hun afkomst, of andere verschillen minder kansen krijgen, zullen we steeds opkomen voor een volwaardige integratie.

Oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht

Aandacht voor “wat gaat nog wél, wat gaat goed” is onze grondhouding. Wanneer we daar onze aandacht op richten, kunnen we vervolgens kijken hoe we die krachten maximaal kunnen inzetten en verder ontwikkelen.

Zelfontwikkeling is niet alleen een doel dat we bij cliënten ondersteunen, we geloven ook dat ontwikkeling van onze medewerkers de kwaliteit van onze zorg vergroot.

Historiek

09/1985

Eerste algemene vergadering

09/1985

Eerste algemene vergadering

03/1986

Oprichting vzw ’t Volderke

1988

Start werking nursingtehuis aan de Genepas met 5 gebruikers

1989

Erkenning voor 7 gebruikers en Peterschap 1e Cie Materieel Leopoldsburg

2001

Verbouwing en in gebruikname van het tehuis ‘De Levensboom’ te Meerhout Zitaart voor 6 gebruikers met NAH

2004

Aankoop Kikado te Meerhout + verbouwingswerken en oprichting vzw De Smisse

2004

Opening van het derde tehuis ‘De Windroos’ te Meerhout voor 6 gebruikers met NAH

juli 2005

Start van ’t Atelierke, activiteitencentrum

sept 2005

Ondersteuning van PAB-gebruikers opgestart

okt 2008

 Definitieve intrek in de nieuwe woonst Weegbreestraat 28 te Meerhout

juni 2010

Start leefgroep  ‘De Windmolen ‘ inhuis Molenberg , groep voor 5 gebruikers

juni 2013

Uitbreiding van thuisondersteuning en dagbesteding via mogelijkheden RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp)

mei 2016

Ingebruikname studio’s en kamers voor gemeenschappelijk wonen met ondersteuning te Olen

2023

Opstart project “De Brug” in Geel: experimenteren met nieuwe werkvormen rechtstreeks toegankelijke zorg

Onze partners

Gesubsidieerd en gecontroleerd door het VAPH 

Het VAPH is het agentschap dat de middelen voor de zorg voor personen met een handicap beheert en verdeelt. Het agentschap werkt samen met zorginspectie om de kwaliteit van de zorg te bewaken en te verbeteren. 

’t Volderke heeft zowel een vergunning als aanbieder van zorg voor mensen met een persoonsvolgend budget als een erkenning en subsidie voor het bieden van rechtstreeks toegankelijke zorg voor mensen die wel een beperking hebben, maar nog niet beschikken over een persoonsvolgend budget.

Samenwerkingsverband Artusa 

We zijn ervan overtuigd dat we zorg kunnen verbeteren door samen te werken. Daarom maken we deel uit van een netwerk van organisaties in de Kempen: om ons aanbod op elkaar aan te passen, samen te kijken naar oplossingen voor mensen met een complexere hulpvraag …

Binnen de regio waarin we werken, zijn 4 Eerstelijnszones (ELZ) werkzaam, overkoepeld door het Regionaal Zorgplatform Kempen

 • Kempenland
 • Middenkempen
 • Baldermore
 • Zuiderkempen

Via deelname en vertegenwoordiging wil ‘t Volderke de noden van mensen met een beperking mee verdedigen en ontwikkelen in de eerstelijnszorg.