Missie: wat is onze bestaansreden

VZW ’t Volderke vond zijn bestaansredenen in de behoefte aan opvang en woongelegenheid voor volwassenen met een ernstige fysieke handicap en/of NAH in de regio. Het voorzien van aangepaste accommodatie, verzorging en begeleiding geeft deze volwassenen de kans om zo zelfstandig mogelijk hun leven te leiden, betrokken in de maatschappij die hen omringt.

Naast de woongelegenheid waaruit we gestart zijn, willen we ook aandacht hebben voor andere ambulante en/of mobiele aanleunende en ondersteunende diensten die onze doelgroep kan helpen bij hun zelfontplooiing en het innemen van een volwaardige plaats in de maatschappij. We willen daarin innovatief zijn en steeds blijven zoeken naar de meest geschikte antwoorden op de noden van onze doelgroep.

 

Visie: wat willen we bereiken

Aanbod:

 • ’t Volderke wil in haar aanbod het continuüm van de eerste instap in hulpverlening tot intensieve woonondersteuning bij zware fysieke beperkingen en NAH verder verfijnen en waar zinvol uitbreiden. In 2017 bestaat het aanbod reeds uit:
  • Rechtstreeks toegankelijke hulp
  • Dagbesteding
  • Begeleiding en/of ADL assistentie aan huis
  • Groepswonen (Venhof)
  • Huizen voor permanente woonst en kortverblijf (Weegbree en Molenberg)
 • We willen ons aanbod afstemmen op mensen uit onze doelgroep in de ruime regio rond Meerhout. Wanneer we signalen opvangen over niet ingevulde zorgnoden in deze regio, vinden we het als organisatie belangrijk om na te denken over hoe we hier mogelijk een antwoord op kunnen geven.

Expertise

 • We willen onze expertise blijven uitbreiden en blijven investeren in verdere ontwikkeling van onze kennis en vaardigheden om zo de best mogelijke hulpverlening te kunnen blijven bieden aan onze cliënten
 • We willen onze expertise optimaal inzetten, in de eerste plaats om de doelgroep die in onze missie beschreven is het best te kunnen ondersteunen. Waar het een duidelijke meerwaarde vormt, kunnen we onze expertise ook inzetten voor mensen met andere beperkingen in de zeer directe regio.
 • We willen onze expertise outreachend doorgeven aan anderen.
  • Door betrokken te zijn in verschillende expertisenetwerken
  • Door de bereidheid om onze expertise te delen met andere diensten in functie van goede zorg voor zoveel mogelijk personen uit onze doelgroep.

 

Waarden: opvattingen en verwachtingen die ons handelen bepalen

Familiale sfeer, aandacht voor welbevinden:

 • Aandacht voor de cliënt, ingebed in zijn context. We zijn ons er van bewust dat we als hulpverleners slechts een aanvulling of opvolging vormen van de zorg die door de familie en vrienden van onze cliënten geboden wordt. De loyauteit tussen cliënten en hun familiaal netwerk respecteren we en ondersteunen we waar nodig.
 • Inrichting, werking: we besteden aandacht aan hoe gebruikers zich binnen onze werking en in hun leefomgeving zich “thuis” kunnen voelen. Uiteraard dienen we ons hierbij te houden aan de grenzen van wat door regelgeving opgelegd wordt.
 • Sfeer van vertrouwen tussen gebruikers en medewerkers: we willen werken vanuit een warme Onze wijze van in contact staan met onze cliënten moet er toe leiden dat cliënten zich goed voelen.

Respect voor mensen:

 • We zijn er van overtuigd dat open en transparante communicatie leidt tot echt contact met respect en vertrouwen in elkaar.
 • We hanteren een pluralistische blik op de wereld en respecteren de overtuigingen van cliënten en medewerkers.
 • We zijn er van overtuigd dat ieder mens evenwaardig is. Waar we vaststellen dat mensen omwille van hun beperking, hun afkomst, of andere verschillen minder kansen krijgen, zullen we steeds opkomen voor een volwaardige integratie.

Oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht

 • Aandacht voor “wat gaat nog wél, wat gaat goed” is onze grondhouding. Wanneer we daar onze aandacht op richten, kunnen we vervolgens kijken hoe we die krachten maximaal kunnen inzetten en verder ontwikkelen.
 • Zelfontwikkeling is niet alleen een doel dat we bij cliënten ondersteunen, we geloven ook dat ontwikkeling van onze medewerkers de kwaliteit van onze zorg vergroot.

Als organisatie willen we innovatief zijn. Sociaal ondernemerschap is onze grondhouding.

 • Om tegemoet te komen aan de noden van onze doelgroep blijven we sleutelen aan ons aanbod. We willen ons niet laten beperken door het reeds gekende. Steeds blijven we op zoek naar verbetering: zowel in de manier waarop we als organisatie deze zorg optimaal mogelijk kunnen maken, als in hoe we concreet zorg aanbieden.
 • Als sociaal ondernemers geloven we in de kracht van samenwerking. Onze collega zorgaanbieders goed kennen en respecteren staat steeds in functie van goede gedeelde zorg voor onze doelgroep / cliënten.
 • Waar we knelpunten ervaren, zetten we actief maatschappijbeïnvloedende stappen.

Ecologisch denken en handelen

 • De wereld is niet enkel onze leefomgeving, het is ook de leefomgeving van alle toekomstige generaties. We willen daarom zorgzaam met onze omgeving omgaan, aandacht hebben voor de ecologische impact van keuzes die we maken.